Πολιτική Χρήσης Υπηρεσίας

Πολιτική αποδεκτής χρήσης της υπηρεσίας

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2010

Η υπηρεσία παρέχεται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να γίνεται μόνο για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών.

Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας και της ΕΔΕΤ Α.Ε. Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρακάτω όρων.

Δυνητικοί Χρήστες

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των εγκεκριμένων από το ΔΣ φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε. οι οποίοι συμμετέχουν στην υποδομή ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (http://aai.grnet.gr).

Μη επιτρεπτή χρήση

Απαγορεύεται η διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων και γενικότερα η χρήση της υπηρεσίας με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμοι και διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης κάθε χρήστης οφείλει να περιορίζεται στην λήψη και φόρτωση (5) αρχείων ανά ημέρα και πενήντα (50) το μήνα. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης λάβει ή φορτώσει παραπάνω αρχεία θα εφαρμόζεται το άρθρο 5.3. των παρόντων όρων.

Διακοπή ή ματαίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη χρήστη.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου‐δεδομένων ή η απόφαση για τη διακίνηση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον πάροχο του περιεχομένου.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό χρήσης, για τον λόγο αυτό κάθε χρήστης οφείλει να το διαβάζει πάντοτε πριν από κάθε χρήση της υπηρεσίας αυτής. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία πριν την εφαρμογή των νέων όρων. Σε περίπτωση που δεν θα σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται σιωπηρά τους νέους όρους.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα ως άνω εφαρμόζονται και ισχύουν μόνο για νόμιμο περιεχόμενο και μόνο για την περίπτωση που η χρήση του περιεχομένου δεν παραβιάζει το νόμο. Η χρήση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ιδιωτικότητα

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτες υπηρεσίες, δύναται να συλλέξει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής. Η ΕΔΕΤ Α.Ε δεν έχει άμεση πρόσβαση, δεν ενδιαφέρεται και δεν θα συλλέγει ειδικά στατιστικά που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως θα συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας από την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της ή για ερευνητικούς σκοπούς και μπορεί να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε τρίτους, αφού πρώτα γίνει κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία των τελικών χρηστών. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο.

Λογισμικό

Αν η ΕΔΕΤ Α.Ε. παράσχει στον χρήστη κάποιο λογισμικό για την χρήση της υπηρεσίας, η χρήση του θα είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης που θα κληθεί να αποδεχτεί ο χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Αν δεν κληθεί να αποδεχτεί κάποια άδεια χρήσης ή όρους χρήσης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δίνει την άδεια να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό μόνο για την εγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας. Ενδέχεται να ελέγχεται αυτομάτως από την ΕΔΕΤ Α.Ε. η έκδοση (version) του λογισμικού που θα προσφέρεται. Το λογισμικό αυτό ενδέχεται να αναβαθμίζεται, να βελτιώνεται, και να εξελίσσεται. Σε περίπτωση αναβαθμισμένων εκδόσεων ο χρήστης θα καλείται να αποδεχτεί την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης της αναβαθμισμένης έκδοσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Σε καμία περίπτωση η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της υπηρεσίας καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας.

Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω της υπηρεσίας δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την ΕΔΕΤ Α.Ε., η οποία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους.

Επειδή η ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα και με την νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει κατά κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό της, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία της Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί αν απαιτηθεί να παύσει την παροχή της υπηρεσίας ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά του, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας σημαίνει αυτόματα την διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας.

Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται στα δικαστήρια των Αθηνών.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 5:44 PM