Παροχή Υπηρεσίας προς τους Φορείς

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με την υπηρεσία TCS (Trusted Certificate Service) του GEANT, παρέχει προς τους φορείς του τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509, υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της DigiCERT. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
- Την παροχή ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο οι χρήστες του φορέα μπορούν να αιτούνται την έκδοση προσωπικών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από το domain του φορέα.
- Την παροχή πρόσβασης προς τους τεχνικούς υπεύθυνους του φορέα σε ένα διαχειριστικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο μπορούν να διαχειρίζονται τα αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών που υποβάλλουν οι χρήστες τους.

Η έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, τα οποία εξασφαλίζουν ασφαλή επικοινωνία στο διαδίκτυο, βασίζεται στις αρχές της επιστήμης της Κρυπτογραφίας. Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας και διαδικασιών, ο οποίος κατά βάση πιστοποιεί την εγκυρότητα κάθε εμπλεκόμενου σε μια ψηφιακή συναλλαγή.
Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:43 PM