Πλεονεκτήματα Χρήσης

Πλεονεκτήματα Οι κυριότεροι μηχανισμοί ασφάλειας τους οποίους καλύπτει η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού είναι η εξής:
-   Απόρρητο της επικοινωνίας (Confidentiality): Τα δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στην περίπτωση αποθήκευσης δεδομένων και μέσω κρυπτογράφησης κατά την αποστολή τους.
- Ακεραιότητα (Integrity): Τα δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μέσω μηχανισμών κρυπτογράφησης όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
- Πιστοποίηση (Authentication): Πραγματοποιείται επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατόμου ή της πηγής αποστολής δεδομένων. Μη Αρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation):
-   Η Μη Αρνηση Αποδοχής συνδυάζει τις υπηρεσίες της Πιστοποίησης και της Ακεραιότητας και διασφαλίζει ότι μία συναλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά δε μπορεί να αμφισβητηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για παράδειγμα ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δημιούργησε και απέστειλε το μήνυμα.
Last modified: Friday, 15 April 2016, 3:47 PM