Οδηγίες Πρόσβασης στην Υπηρεσία

Για τη δημιουργία μια εικονικής μηχανής, ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα που υπάρχει online αποδεχόμενος τους όρους της υπηρεσίας.
Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να προσκομισθούν πληροφορίες για όλα τα πεδία των πινάκων.
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού αλλά και του διαχειριστικού υπεύθυνου θα πρέπει να καταγραφούν. Υπογραμμίζεται ότι με την παράδοση της υπηρεσίας στον αιτούντα, την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειάς της τη φέρει ο τεχνικός υπεύθυνος.
Όπως περιγράφεται και στους όρους χρήσης, ο σκοπός που θα πρέπει να εξυπηρετεί η εικονική μηχανή είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
Η ΕΔΕΤ δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στον εικονικό χώρο της μηχανής ούτε δύναται να διαχειριστεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε περίπτωση όμως που αναφερθεί κακόβουλη χρήση των πόρων δύναται να απενεργοποιήσει την εικονική μηχανή. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία που αφορούν στην παραμετροποίηση της εικονικής μηχανής.
Αρχικά, ζητούνται οι γενικές υπολογιστικές απαιτήσεις ενώ έπειτα ακολουθούν οι δικτυακές απαιτήσεις. H ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να καταχωρήσει το hostname της εικονικής μηχανής στο DNS, εάν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.
Στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την καταχώρηση του μηχανήματος σε υπηρεσία DNS τρίτου, υπάρχει προεπιλεγμένα η δυνατότητα φιλοξενίας της καταχώρησης της αντίστροφης εγγραφής.
Η υφιστάμενη υποδομή μπορεί να φιλοξενήσει μια πλειάδα λειτουργικών συστημάτων. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας λίστας προ‐ εγκατεστημένων λειτουργικών.
Τέλος, για τη διευθυνσιοδότηση IP υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι. Προεπιλεγμένα αποδίδεται IP διεύθυνση από το ΕΔΕΤ από χώρο ειδικά για τα VMs.
Είναι επίσης δυνατή η απόδοση χώρου για ένα η περισσότερα VMs του αιτούντα (/30 ή μεγαλύτερο). Τέλος μπορεί να γίνει απόδοση IP από τον χώρου του οικείου ιδρύματος χρησιμοποιώντας L2VPN.
Στην τελευταία περίπτωση αιτών θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το κέντρο δικτύων του για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της επιλογής του και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή της.

Αίτημα απόκτησης πρόσβασης σε Εικονική Μηχανή, Virtual Machine ViMa προς ΕΔΕΤ Α.Ε.

Last modified: Monday, 11 September 2017, 11:38 AM