Εισαγωγή

Η υπηρεσία ViMa (Virtual Machines) παρέχει στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής.
Ειδικότερα, η υπηρεσία απευθύνεται στα NOC των ιδρυμάτων‐φορέων του δικτύου ΕΔΥΤΕ ή σε εργαστήρια που συμμετέχουν σε εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα και έχουν ανάγκες για υπολογιστικούς πόρους.
Για να είναι εφικτή η εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας, η υπηρεσία φιλοξενείται σε πολλαπλές συστοιχία υπολογιστών, ενώ για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιείται εξωτερική μονάδα SAN.
 Η δικτυακή υποδομή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση με το δίκτυο κορμού και με το εμπορικό internet σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Η υπηρεσία πλαισιώνεται από μία πλειάδα παροχών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των δυνητικών της χρηστών.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα απόδοσης διευθύνσεων IP των ιδρυμάτων τους στις εικονικές μηχανές με τη χρήση L2VPN, ενώ ταυτόχρονα, είναι δυνατή η απόδοση διευθύνσεων IPv6. Το λογισμικό που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της υπηρεσίας βασίζεται αποκλειστικά σε ανοιχτό κώδικα.
Αιτήματα ή διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο helpdesk του ΕΔΥΤΕ, τηλεφωνικά στο 800‐11‐47638 ή μέσω e‐mail στο helpdesk -στο- grnet.gr.
Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:17 PM