Συντονισμός και Συντήρηση Στοιχείων Υποδομής

Ο Συντονιστής που στην προκειμένη περίπτωση για το Δίκτυο είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αναλαμβάνει πλήρως τη συντήρηση των metadata της Υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών προσθήκης και αφαίρεσης μελών από αυτή, κατά την πολιτική της Υποδομής. Ο Συντονιστής δημοσιεύει ανά πάσα στιγμή τα metadata αυτά, υπογεγραμμένα από προκαθορισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό και με καθορισμένη ημερομηνία λήξης στον ιστότοπο της Υποδομής που καθορίζει τα μέλη της και τις ιδιότητες τους, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών από τους Παρόχους Ταυτότητας και αντιστρόφως. Τα μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να ελέγχουν για νέες εκδόσεις αυτών τουλάχιστον μια φορά την ημέρα ενώ συνιστάται να το πραγματοποιούν τουλάχιστον κάθε ώρα.
Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:35 PM