Λογισμικό

Στην πλειονότητα της Υποδομής χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή το λογισμικό του Shibboleth Consortium. Ωστόσο, οποιοδήποτε λογισμικό που συμμορφώνεται με τα πρότυπα SAML 2.0 του οργανισμού OASIS, είτε ως Πάροχος Ταυτότητας είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών, μπορεί να διασυνδεθεί στην Υποδομή.

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Shibboleth προτείνεται η ανάγνωση της τεκμηρίωσης υλοποίησης της αντίστοιχης ομοσπονδίας του Ελβετικού ακαδημαϊκού δικτύου (SWITCH), ενώ ιδιαίτερη βοήθεια μπορεί να προσφέρει και το Wiki του Shibboleth.


Last modified: Tuesday, 5 April 2016, 9:38 AM