Οφέλη

Την Υπηρεσία διάθεσης x509 ψηφιακών πιστοποιητικών παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στους φορείς της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά τόσο για προσωπική χρήση όσο και για διαδικτυακές υπηρεσίες. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά βελτιώνουν το επίπεδο ασφαλείας στις διαδικτυακές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας:
1. την ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες δικτυακών τόπων που πιστοποιούνται για την ακρίβεια των στοιχείων τους και συνεπώς για την αληθινή ταυτότητα του υπευθύνου φορέα (π.χ. οι ιστοσελίδες των δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. τη δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων εγγράφων και της ορθότητας του περιεχομένου τους, εφόσον ο αποστολέας επιλέγει να τα υπογράφει με προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του.
Η υπηρεσία συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και στη προώθηση των ασφαλών διαδικτυακών συναλλαγών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μερικές από τις χρήσεις της ΥΔΚ στις διαδικασίες αυτές είναι:
- Αποθήκευση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών σε ειδικές κρυπτοσυσκευές
- eTokens με ειδικές παραμέτρους για ασφαλή σύνδεση υπαλλήλων γραμματειών, ακαδημαϊκών και ερευνητικού προσωπικού σε υπολογιστές που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. για την ασφαλή αποστολή βαθμολογιών, η μεταφορά απόρρητων δεδομένα και αναφορών κ.ά.)
- Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων ή άλλων αιτήσεων (signed PDF) προς το ΚΗΔ και την Επιτροπή Ερευνών των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, - Σύνδεση με την ευρύτερη ΥΔΚ της DigiCERT προκειμένου η Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά (πχ  η απρόσκοπτη ανταλλαγή ασφαλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κρυπτογράφηση μηνυμάτων με ευαίσθητες πληροφορίες κ.α.)
Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:42 PM