Χρήστες

Η υπηρεσία απευθύνεται στα Κέντρα Δικτύων (ή σε αντίστοιχες δομές) των εγκεκριμένων από το ΔΣ φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε που συμμετέχουν στην ομοσπονδιακή ταυτοποίηση με τη χρήση Shibboleth. Η υπηρεσία παρέχεται προκειμένου να περιοριστούν δικτυακές επιθέσεις που στοχεύουν στον εξοπλισμό των φορέων. Η είσοδος και χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ορθή διαμόρφωση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του Shibboleth.
Last modified: Tuesday, 19 April 2016, 12:52 PM