Οφέλη Χρήσης των Υπηρεσιών Ασφαλείας

Οι υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προάγουν την ευελιξία στην ανάπτυξη και παροχή ασφαλών υπηρεσιών από τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς Φορείς, αλλά και την καλύτερη προστασία των κέντρων δεδομένων, υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία υποστηρίζουν το σύνολο των προηγμένων υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΥΤΕ  Α.Ε. προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η καταγραφή και διαχείριση μεγάλου πλήθους περιστατικών/συμβάντων ασφάλειας θα γίνει επιτρεπτή μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος και διεπαφής τόσο για την ίδια την ΕΔΥΤΕ  Α.Ε όσο και για τους Φορείς της.


Μέσω ελεγχόμενης ή/και περιορισμένης πρόσβασης, διαπιστευμένοι χρήστες θα μπορούν να κάνουν αναζήτηση περιστατικών αλλά και εξαγωγή στατιστικών που αφορούν ηλεκτρονικές επιθέσεις προς τον Φορέα τους. Επιπλέον θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να εμποδίσουν επιθέσεις δημιουργώντας κανόνες ασφάλειας σε διαφορετικά επίπεδα των υπηρεσιών οι οποίες θα προστατεύονται από το εν λόγω περιβάλλον ασφάλειας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθιστούν εύκολη τη διαχείριση και συλλογή στοιχείων που αφορούν περιστατικά στον τομέα ευθύνης του κάθε Φορέα, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση επιτιθέμενου, τύπο επίθεσης, επαναλαμβανόμενα μοτίβα/δομές επιθέσεων (attack trends) που αποκαλύπτουν προηγουμένως άγνωστες (νέες/ 0‐day) αδυναμίες ή/και νέα πακέτα κακόβουλου λογισμικού, μονοπάτια επιθέσεων που συμπεριλαμβάνουν υπολογιστές/θύματα που παραβιάστηκαν από επιτιθέμενους κλπ. Η τήρηση εμπιστευτικότητας των στοιχείων που αφορούν περιστατικά ασφάλειας με διασφαλίζεται με βάση τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές. Ο κάθε διαπιστευμένος χρήστης που είναι αρμόδιος για τον κάθε Φορέα θα έχει πρόσβαση στα δικά του μόνο περιστατικά ασφάλειας καθώς και σε λεπτομέρειες που αφορούν αυτά.


Το πληροφοριακό σύστημα αυτό μέσω των διεπαφών του θα επιτρέπει την άμεση ενημέρωση και ειδοποίηση μέσω λίστας e‐mail ή δικτυακής υπηρεσίας (web service) όλων των Φορέων της ΕΔΥΤΕ  Α.Ε για περιστατικά παραβίασης ασφάλειας ή θέματα που συνιστούν απειλή στην ασφάλεια συστημάτων και επικοινωνιών αλλά και πρακτικές προστασίας από τις επιθέσεις αυτές.


Τέλος, οι υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης περιστατικών απειλής παραβίασης ασφάλειας αλλά και την αυτόματη λήψη αντιμέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκρισης, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μια επίθεση τόσο στο ΕΔΥΤΕ όσο και τους εξυπηρετούμενους Φορείς.


Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:55 PM