Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Για να γίνει ένας φορέας πάροχος υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία υποδομής δικτυακής πρόσβασης συμβατής με τις προδιαγραφές του eduroam και η λειτουργία συστήματος proxy RADIUS για τη διασύνδεση με την υποδομή ταυτοποίησης του eduroam.

Το ΕΔΥΤΕ (μετά από αίτημα στο support@grnet.gr) παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στο φορέα σχετικά με τις προδιαγραφές και τη διαμόρφωση της υποδομής του, στο πλαίσιο της διαδίκασιας ένταξης στο eduroam.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk του ΕΔΥΤΕ μέσω mail στο support@grnet.gr


Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:42 PM