Πάροχος Υπηρεσιών

Πολλοί φορείς μπορούν να γίνουν πάροχοι υπηρεσίας στο eduroam. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να το πράξουν, προκειμένου να παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (συνήθως μέσω Wi-Fi) για τους σπουδαστές, τους εργαζόμενους κ.λπ, αλλά και τους επισκέπτες – χρήστες eduroam από άλλα ιδρύματα. Άλλοι φορείς ενθαρρύνονται επίσης να γίνουν πάροχοι υπηρεσίας, ιδίως αν λειτουργούν εγκαταστάσεις όπου συναθροίζονται ακαδημαϊκοί χρήστες και επιθυμούν να παρέχουν εκεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εφόσον ο φορέας απευθύνεται σε τέτοιο κοινό, η πρόσβαση στο eduroam μπορεί να είναι σημαντικό πλεονέκτημα, τόσο για τους χρήστες όσο και για το φορέα, καθώς επίσης απλουστεύει δραματικά τη διαδικασία παροχής ταυτοποιημένης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Για να γίνει ένας φορέας πάροχος υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία υποδομής δικτυακής πρόσβασης συμβατής με τις προδιαγραφές του eduroam και η λειτουργία συστήματος proxy RADIUS για τη διασύνδεση με την υποδομή ταυτοποίησης του eduroam. Το ΕΔΥΤΕ (μετά από αίτημα στο support@grnet.gr) παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στο φορέα σχετικά με τις προδιαγραφές και τη διαμόρφωση της υποδομής του, στο πλαίσιο της διαδίκασιας ένταξης στο eduroam.


Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:38 PM