Ορολογία και Συμβάσεις

Στα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεκμηρίωση θα χρησιμοποιείται το όνομα χώρου example.com και το όνομα φορέα Δοκιμαστικός Φορέας, του οποίου η υπηρεσία διατίθεται στο pki.example.com. Όπου εμφανίζονται τα ονόματα αυτά, θα πρέπει να αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα του Οικείου Φορέα του χρήστη.
Last modified: Friday, 15 April 2016, 4:03 PM