Κρυπτογραφία

Κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η πληροφορία μετατρέπεται από την αρχική της, αναγνώσιμη μορφή (plain-text) σε ακατάληπτα δεδομένα, με σκοπό την προστασία από υποκλοπή. Η αντίστροφη διαδικασία καλείται αποκρυπτογράφηση. Τόσο η κρυπτογράφηση, όσο και η αποκρυπτογράφηση, βασίζονται σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος ως είσοδο παίρνει την αρχική πληροφορία και ένα κλειδί (key) και ως έξοδο βγάζει την κρυπτογραφημένη (κρυπτογράφηση) ή την αποκρυπτογραφημένη (αποκρυπτογράφηση) πληροφορία. Ο όρος κρυπτογραφία περιλαμβάνει το σύνολο των πρακτικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης.
Last modified: Friday, 15 April 2016, 4:05 PM