Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Cryptography)

Μια ειδική κατηγορία αλγορίθμων κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης είναι οι ασύμμετροι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης ή αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (public key). Στους αλγορίθμους αυτούς, το κλειδί κρυπτογράφησης είναι διαφορετικό από το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Ό,τι κρυπτογραφείται από το δημόσιο κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από το ιδιωτικό κλειδί και το αντίστροφο. Η ασυμμετρία καθιστά τις μεθόδους αυτές κρυπτογράφησης ιδανικές για χρήση πάνω από επισφαλή μέσα μετάδοσης πληροφοριών:
- Ο παραλήπτης κρατάει μυστικό το ιδιωτικό κλειδί του (private key). Παράλληλα διανέμει ελεύθερα σε όποιον το επιθυμεί το δημόσιο κλειδί του (public key).
- Ο αποστολέας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη για να κρυπτογραφήσει την πληροφορία που θέλει να του στείλει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία μπορεί να αναγνωστεί μόνο από τον παραλήπτη αφού αυτός είναι ο μόνος που διαθέτει το ιδιωτικό κλειδί.
Last modified: Friday, 15 April 2016, 4:06 PM