Υπηρεσία FoD (Firewall on Demand)

Η Υπηρεσία FoD (Firewall on Demand) απευθύνεται στους φορείς του ΕΔΥΤΕ. Τους παρέχει τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDoS) που στοχεύουν στο συνοριακό δρομολογητή τους ή στα εσωτερικά τους δίκτυα. Βασίζεται στη δημιουργία δυναμικών φίλτρων firewall, τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά στο δίκτυο του ΕΔΥΤΕ και μέσω του πρωτοκόλλου BGP διαδίδονται ταυτόχρονα σε όλες τις δικτυακές συσκευές του δικτύου κορμού της ΕΔΥΤΕ. Χαρακτηριστικό της υπηρεσίας αποτελεί η εφαρμογή των κανόνων για την προστασία του δικτύου του φορέα, στη πλευρά του ΕΔΥΤΕ και συγκεκριμένα στη διασύνδεση με το Geant. Συνεπώς η διασύνδεση φορέα-ΕΔΥΤΕ παραμένει ανεπηρέαστη από τον όγκο της κακόβουλης κίνησης.


Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:53 PM