Υπηρεσία FoD (Firewall on Demand)

Η Υπηρεσία FoD (Firewall on Demand) απευθύνεται στους φορείς του ΕΔΕΤ. Τους παρέχει τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDoS) που στοχεύουν στο συνοριακό δρομολογητή τους ή στα εσωτερικά τους δίκτυα. Βασίζεται στη δημιουργία δυναμικών φίλτρων firewall, τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά στο δίκτυο του ΕΔΕΤ και μέσω του πρωτοκόλλου BGP διαδίδονται ταυτόχρονα σε όλες τις δικτυακές συσκευές του δικτύου κορμού της ΕΔΕΤ. Χαρακτηριστικό της υπηρεσίας αποτελεί η εφαρμογή των κανόνων για την προστασία του δικτύου του φορέα, στη πλευρά του ΕΔΕΤ και συγκεκριμένα στη διασύνδεση με το Geant. Συνεπώς η διασύνδεση φορέα-ΕΔΕΤ παραμένει ανεπηρέαστη από τον όγκο της κακόβουλης κίνησης.


Last modified: Tuesday, 19 April 2016, 12:47 PM