Η Υπηρεσία e:Presence

Η υπηρεσία e:Presence απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.
Ενδεικτικά παραδείγματα τηλεδιασκέψεων: συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι., συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων, παρουσιάσεις διδακτορικών εργασιών κ.ά.
Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 6:06 PM