Υποστήριξη χρηστών

Η υποστήριξη των χρηστών γίνεται σε πρώτο επίπεδο από το γραφείο αρωγής χρηστών του οικείου φορέα κάθε χρήστη και όχι από τον Πάροχο Υπηρεσίας ή τον Συντονιστή. Για το σκοπό αυτό, οι Πάροχοι Ταυτότητας οφείλουν να διατηρούν ενήμερο το Συντονιστή για τα στοιχεία (διεύθυνση e-mail ή/και τηλέφωνο) του εν λόγω γραφείου· τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται δημόσια τόσο στον κεντρικό ιστότοπο της Υποδομής όσο και στις σελίδες των εκάστοτε Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία σε Πάροχο Υπηρεσίας, οι διαχειριστές των Παρόχων Ταυτότητας δύνανται να επικοινωνήσουν απευ- θείας με τους αντίστοιχους διαχειριστές του Παρόχου Υπηρεσίας, χωρίς απα- ραίτητα τη διαμεσολάβηση ή συμβολή του Συντονιστή. Τόσο οι Πάροχοι Ταυτότητας όσο και οι Πάροχοι Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν ενήμερο το Συντονιστή για τα στοιχεία των τεχνικών και διαχει- ριστικών υπευθύνων τους· τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται σε αμφότερους αλλά δεν δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Υποδομής ή στις σελίδες των Υπηρεσιών.

Αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στη χρήση της Υποδομής AAI του ΕΔΥΤΕ και εφόσον ανήκετε σε οργανισμό-μέλος της Ομοσπονδίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα σημεία επικοινωνίας, ανάλογα με το σημείο εμφάνισης του προβλήματος:

  • - Αν αντιμετωπίσατε πρόβλημα στις σελίδες κάποιας από τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τους υπεύθυνους της στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

  • - Αν αντιμετωπίσατε πρόβλημα στις σελίδες ταυτοποίησης του οικείου φορέα σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του, όπου μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τα θέματα του λογαριασμού σας, όπως απώλεια ή αλλαγή συνθηματικού, μεταβολή των στοιχείων σας κ.λπ.

  • - Αν αντιμετωπίσατε πρόβλημα στην ενδιάμεση ιστοσελίδα wayf.grnet.gr, μπορείτε να επικoινωνήσετε με το Helpdesk του ΕΔΥΤΕ.


Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:36 PM