Χρήστες FoD

Τα εξής χαρακτηριστικά απαιτούνται για τους διαχειριστές και πρέπει να απελευθερώνονται από τον οικείο IdP προς τον SP σύμφωνα με την τεκμηρίωση πολιτικής και διαδικασιών που παρέχεται από την Ομοσπονδία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης AAI- Δήλος του ΕΔΥΤΕ:
- eduPersonPrincipalName:Παρέχει μια συμβολοσειρά κειμένου που χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό του διαχειριστή στην εφαρμογή διαχείρισης
- eduPersonEntitlementΜια συγκεκριμένη τιμή σε μορφή URN πρέπει να επιστρέφεται προκειμένου ένας χρήστης να εξουσιοδοτείται ως διαχειριστής: urn:mace:grnet.gr:fod:admin
- mail: Διεύθυνση e-mail (μία ή περισσότερες) του διαχειριστή. Χρησιμοποιείται για ειδοποιήσεις από την εφαρμογή διαχείρισης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω επικοινωνία με το διαχειριστή, με προηγούμενη συγκατάθεσή του.
- givenName (optional): Το όνομα του διαχειριστή.
- sn (optional): Το επώνυμο του διαχειριστή
Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:57 PM