Προσδιορισμός Χρηστών & Οντοτήτων


Διακρίνονται τρεις ομάδες χρηστών τους οποίους αφορά η υπηρεσία: Οι τελικοί χρήστες, δηλαδή οι φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές κ.λπ. που συνδέονται στο δίκτυο, όπου προσφέρεται πρόσβαση στο eduroam, και ταυτοποιούνται μέσω του οικείου φορέα τους. ΟΙ πάροχοι ταυτότητας, δηλαδή οι φορείς που ταυτοποιούν τους δικούς τους χρήστες μέσω ασφαλούς σύνδεσης που εγκαθίσταται μεταξύ των συστημάτων των χρηστών (supplicant) και των συστημάτων του φορέα (EAP server), μέσω της υποδομής του eduroam. Και τέλος οι πάροχοι υπηρεσίας, δηλαδή οι φορείς που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους τελικούς χρήστες, συνήθως ασύρματα (Wi-Fi), αφού οι τελευταίοι ταυτοποιηθούν μέσω της υποδομής του eduroam. Ένας φορέας μπορεί να είναι ταυτόχρονα πάροχος ταυτότητας και υπηρεσίας.


Last modified: Wednesday, 6 April 2016, 2:43 PM