Πάροχος ταυτότητας

Η ένταξη ενός φορέα ως παρόχου ταυτότητας στο eduroam επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας αυτού του Ιδρύματος, που είναι χρήστες του φορέα, να συνδέονται στο eduroam οπουδήποτε, χωρίς διαφοροποίηση, τόσο όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του φορέα, εφόσον ο ίδιος είναι και πάροχος υπηρεσίας, όσο και όταν ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στον κόσμο παρέχεται πρόσβαση στο eduroam. Ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα υποδομή ταυτοποίησης που χρησιμοποιείται και για την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες.

Για την ένταξη ενός επιλέξιμου φορέα στο eduroam ως παρόχου ταυτότητας προσφέρεται από το ΕΔΥΤΕ (μετά από αίτημα στο support@grnet.gr) συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και για τη διασύνδεση με τα συστήματα ταυτοποίησης των χρηστών του. Ο φορέας αναλαμβάνει να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους χρήστες του όσον αφορά τη σωστή εγκατάσταση των απαραίτητων ρυθμίσεων στα συστήματα τους, ώστε να εκτελείται με ασφάλεια η ταυτοποίηση τους όταν συνδέονται στο eduroam. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει την υπηρεσία eduroam CAT )Configuration Assistant Tool), μέσω της οποίας παράγονται και να διατίθενται εργαλεία για την αυτόματη εγκατάσταση των κατάλληλων ρυθμίσεων.Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:39 PM