Οδηγίες πρόσβασης για φορείς στην υπηρεσία eduroam

Ο φορέας αρχικά εκδηλώνει ενδιαφέρον για ένταξη στην ομοσπονδία eduroam επικοινωνώντας με το helpdesk του ΕΔΥΤΕ (support@grnet.gr), που αναλαμβάνει να τον ενημερώσει για τις προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθείται. Σε αυτή τη φάση μπορεί να παρασχεθεί υποστήριξη από το ΕΔΥΤΕ, όσον αφορά την εκπλήρωση των τεχνικών προϋποθέσεων για την ένταξη στο eduroam: την ύπαρξη συμβατής υποδομής δικτυακής πρόσβασης (π.χ. Wi-Fi access points) ή/και την ύπαρξη κατάλληλης υποδομής ταυτοποίησης, και την εκγατάσταση των απαραίτητων συστημάτων RADIUS κ.λπ.

Στη συνέχεια ο φορέας εκκινεί τη διαδικασία ένταξης ενημερώνοντας το helpdesk για την ακριβή ονομασία του σε Αγγλικά και Ελληνικά και διευκρινίζοντας το ρόλο με τον οποίο επιθυμεί να ενταχθεί στην ομοσπονδία eduroam: πάροχος ταυτότητας, πάροχος υπηρεσιών ή και τα δύο.

Ο φορέας καταχωρείται από το ΕΔΥΤΕ στη βάση δεδομένων του eduroam και στη συνέχεια ενημερώνει το φορέα ώστε οι εκπρόσωποι του να συνδεθούν στο eduroam.gr και να ζητήσουν να εγγραφούν ως διαχειριστές eduroam για το φορέα.

Οι λογαριασμοί των διαχειριστών του φορέα ενεργοποιούνται από το ΕΔΥΤΕ, μετά την εγγραφή τους, και το helpdesk καλεί τους διαχειριστές να συμπληρώσουν στην εφαρμογή διαχείρισης:

-κάποια πληροφοριακά στοιχεία για το φορέα

  • -στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό και τις υπηρεσίες  υποστήριξης για το eduroam 

  • -links (URLs) για ιστοσελίδες του φορέα μέσα από τα οποίες

    •    -ενημερώνονται οι χρήστες του φορέα για την υπηρεσία (οδηγίες σύνδεσης κ.λπ.)

    •    -ενημερώνονται οι χρήστες του eduroam για την πολιτική πρόσβασης στο δίκτυο (αφορά μόνο παρόχους υπηρεσίας)

  • - για παρόχους υπηρεσίας: στοιχεία (διεύθυνση, συντεταγμένες κ.ά.) για τις τοποθεσίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση στο eduroam

  • - για παρόχους ταυτότητας: RADIUS και στοιχεία για τουλάχιστον ένα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς

Ο φορέας ενημερώνει το helpdesk ότι έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων. Η τεχνική ομάδα ελέγχει τα καταχωρισμένα στοιχεία, ζητάει τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις που απαιτούνται από τη μεριά του φορέα και τελικά ενεργοποιεί το φορέα στην υποδομή.

Παράλληλα ο φορέας ενημερώνεται σχετικά με το eduroam CAT και τη δυνατότητα των διαχειριστών του να εγγραφούν στην υπηρεσία μέσα από το eduroam.gr.


Οδηγίες για διαχειριστή

Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:41 PM